Kto je mojím ochrancom?
1. 10. 2019

Cieľom umelecko-tvorivej súťaže je zvyšovať vedomie a povedomie detí a mládeže o problematike podpory ochrany detí pred násilím. Súťažiaci dostanú priestor na vlastnú umeleckú prezentáciu vnímania a chápania uvedenej problematiky, a to kreatívnym vyobrazením pomocou modelovacej hliny. Súťažné umelecké diela budú vystavené v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

Pravidlá súťaže:

 • súťaž prebieha od 16. 09. – do 22. 11. 2019
 • každý autor môže poslať iba 1 dielo, za školu max. 10 diel
 • výška diela max. 15 cm, reliéf 15x15 cm
 • diela je možne dotvoriť akrylovými farbami a rôznymi výtvarnými technikami
 • k súťažnému dielu je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, vek autora, bydlisko, súťažná kategória, názov školy
 • vyhlasovateľ súťaže práce autorom nevracia a vyhradzuje si právo na ich ďalšie použitie

Priebeh súťaže

Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách:

 • I. kategória: žiaci 1. stupňa ZŠ, ZUŠ
 • II. kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ, ZUŠ

Uzávierka súťaže je 22. novembra 2019.

Súťažné diela posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

 • pri nedodržaní podmienok prácu do súťaže nezaradiť
 • neudeliť niektorú z cien.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2019. Víťazné práce budú odmenené vecnými cenami.

Ceny:

 • Hlavná cena I. kategória: Zlaté pásmo, Strieborné pásmo, Bronzové pásmo
 • II. kategória: Zlaté pásmo, Strieborné pásmo, Bronzové pásmo

Výsledky budú publikované v dvojtýždenníku Michalovčan.
Súťaž je realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+:312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím s podporu Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch. Ďalším z cieľov národného projektu je aj zvyšovanie profesionality výkonu všetkých subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím a tiež informovanie odbornej i laickej verejnosti o problematike násilia, ktoré je pácháne na deťoch. UPSVR

Názov súťaže: Kto je mojím ochrancom? Organizátor: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja Spoluorganizátor: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Koordinátor ochrany detí pred násilím Forma: Umelecko-tvorivá súťaž pre žiakov ZŠ a ZUŠ v Michalovciach Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach vyhlasuje 1. ročník umelecko-tvorivej súťaže s názvom Kto je mojím ochrancom? Určená je pre žiakov ZŠ a ZUŠ v Michalovciach. Knižnica zastrešuje súťaž spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, ktorý je koordinátorom ochrany detí pred násilím.

Práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne na adresu:

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
Mgr. Zlatica Chmurovičová
Štefánikova 20
Michalovce
071 01

Info:

e-mail: chmurovicova.zlata.zkgzmi@gmail.com, tel.: +421 56 642 19 32