Jarné upratovanie v našom meste
9.3.2018

Rozmiestnenie  veľkoobjemových kontajnerov  pre obyvateľov mesta Michalovce počas jarného upratovania

V dňoch 9. 3. 2018 - 9. 4. 2018 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie  objemného odpadu:

     VOK  budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:

     Ul. úzka                                                  1 ks
     Ul. konečná                                            1 ks
     Ul. Gagarinova                                       2 ks 
     Ul. Topolianska                                      1 ks
     Ul. Vrbovská (otočka)                            1 ks  
     Ul. Močarianska (pri ihrisku)                1 ks
     Ul. J. Kollára                                            1 ks
     Ul. P. Jilemnického                                 1 ks
     Ul. kamenárska (zo zadu)                      1 ks
     Ul. Samova (býv. Zber. suroviny)          1 ks
  
            
V  rámci  jarného  upratovania  budú  tieto VOK  vyvážané  pravidelne 2x týždenne, a to v pondelok a piatok.
  
Nakoľko v meste Michalovce prebieha separovaný zber, žiadame občanov mesta Michalovce, aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky)  uložili vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne pre uloženie objemného odpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.

Ing. Oleár Július
riaditeľ TaZS