Finančné zdravie nášho mesta
8.11.2018

Blíži sa záver kalendárneho roka a mesto sa pripravuje bilancovať svoje hospodárenie. V ostatnom čase sme zaznamenali viacero skreslených alebo dokonca nepravdivých informácií o hospodárení Mesta, preto prinášame našim obyvateľom niekoľko faktov.

Nezisková organizácia INEKO každoročne hodnotí finančné zdravie miest, obcí a VÚC. Finančné zdravie Mesta Michalovce za rok 2017 je nimi klasifikované číslom 4,9 teda ako dobré finančné zdravie, a to z intervalu 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie), čo vypovedá o pozitívnej udržateľnosti hospodárenia Mesta.

Finančné zdravie je hodnotené na základe viacerých ukazovateľov. Medzi päť hlavných patria:

  • celkový dlh
  • dlhová služba
  • bilancia bežného účtu
  • záväzky po splatnosti k príjmom
  • záväzky aspoň 60 dní po splatnosti

Celkový dlh

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 5832/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a  suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o transfery zo ŠR a zdrojov EÚ.

Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách boli Mestom v priebehu posledných rokov, ako aj v roku aktuálnom dodržiavané, o čom svedčí aj nasledujúci vývoj zadlženia mesta Michalovce za štyri roky: 2015 – 40,07%; 2016 – 38,31%; 2017 – 36,12%, 2018 (predpoklad) – 32,32%.   

K 31.12.2018 Mesto predpokladá celkový dlh vo výške 9 630 tis. eur čo je 32,32%. Dlh mesta sa aj napriek vysokým investíciám za posledné štyri roky znižuje.

Dlh v Meste Michalovce tvoria:

  1. bankové úvery – zostatok 2 784 582,77 eur              

za rekonštrukciu Sídliska východ, výstavbu nového cintorína, výstavbu III. kazety skládky Žabany, výstavbu a rekonštrukciu Michalovského domova seniorov (dofinancovanie), rekonštrukciu ŠJ pri III. ZŠ a hygienických zariadení pri ZŠ P. Horova, výstavbu kompostárne, rekonštrukciu zimného štadióna  

  1. dodávateľské úvery – zostatok 7 866 959,05 eur

za rekonštrukciu futbalového štadióna, pozemných komunikácií ciest chodníkov, sídliskových plôch Sídlisk západ a juh.

  1. lízingy – zostatok 38 025,11 eur

       za pohrebné auto, služobné autá pre MsÚ, MsP,  TaZS, MsKS

Z uvedeného vyplývajú dve skutočnosti. Prvá, že dlh Michaloviec by bol v poriadku a zákonný aj keby bol omnoho vyšší, t.j. až 60 % a druhá skutočnosť, že všetky úverové zdroje boli použité na financovanie pre Mesto veľmi potrebných aktivít.

Dlhová služba  

Za rok 2017 je vykázaná vo výške 12,3 % a informuje aké vysoké výdavky má Mesto v súvislosti s obsluhou dlhu, čiže ide o splácanie istiny a úrokov. Inými slovami je to schopnosť splácať každoročne svoje záväzky, pričom na to môže mesto vyčleniť zo svojho bežného rozpočtu najviac 25 %. Michalovce na to za rok 2017 dávali 12,3 %, čo hovorí samo za seba.

Bilancia bežného účtu

Za rok 2017 je 13,1 %, t. j. ukazovateľ, ktorý vypovedá o tom, či Mesto hospodári prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu a či dokáže financovať bežné výdavky zo svojich bežných príjmov. Mesto za posledných dvanásť rokov hospodárilo s prebytkom a všetky svoje bežné výdavky pokrývalo, resp. pokrýva zo svojich bežných príjmov. Bežné príjmy z časti pokrývajú aj iné výdavky Mesta. 

Za rok 2018 Mesto predpokladá prebytok bežného rozpočtu vo výške 3,6 mil. eur, čo svedčí o tom, že Mesto má dostatok bežných zdrojov na pokrytie bežných výdavkov. Celkový rozpočtový výsledok predpokladá prebytok vo výške cca 700 tis. eur.  

Záväzky po lehote splatnosti

Mesto záväzky po splatnosti za uplynulé roky nevykazovalo a aj v priebehu roka sú záväzky splácané v termíne splatnosti.

Uvedené skutočnosti vypovedajú o dobrej finančnej kondícii Mesta, so schopnosťou splácania svojich krátkodobých, či dlhodobých záväzkov v súlade so zmluvnými vzťahmi, či už s bankovými inštitúciami, alebo ostatnými dodávateľmi prác a služieb.

Útoky na Mesto zo strany jeho neprajníkov sú, čo sa toho týka, absolútne neopodstatnené. Mesto Michalovce je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Sme na tom podobne ako ktokoľvek, kto si zoberie úver v čase, kedy to potrebuje a kedy je to všeobecne výhodné (tzv. lacné peniaze - nízky úrok), pričom nemá problém existovať a aj svoje dlhy spláca.

O tom, že aj z tohto pohľadu sú na tom Michalovce veľmi dobre, svedčí skutočnosť, že všetky banky majú o spoluprácu s našim Mestom veľký záujem, čo by, ak by sme boli akýmkoľvek spôsobom problémoví, určite nebolo.

 

Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru