Dotácie z rozpočtu mesta
4.10.2018

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 198/2018 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta pre oprávnených žiadateľov. Žiadosti na činnosť/aktivity, ktoré sa uskutočňujú celoročne alebo v 1. štvrťroku (január-marec 2019), je potrebné odovzdať do 31. októbra. Na aktivity, ktoré sa uskutočnia v 2., 3. a 4. štvrťroku (apríl-december 2019), mesto Michalovce zverejní výzvu v januári 2019. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky. Bližšie informácie nájdete na stránke mesta www.michalovce.sk.