Detská univerzita po tretíkrát v Michalovciach
6.8.2018

Detská univerzita - fotka.jpg

V prvý prázdninový týždeň vymenilo 21 detí lavice základných škôl za lavice vysokoškolské. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detašovanom pracovisku bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach, sa konala už po tretíkrát Detská univerzita, ktorá bola venovaná deťom vo veku od 9 do 12 rokov.
Detská univerzita bola realizovaná s podporou Mesta Michalovce v rámci projektu Vzdelávacie, voľnočasové a vedecké aktivity zamerané na študentov, deti a odbornú verejnosť v meste Michalovce.
Pri organizácii a priamej činnosti spolupracovali i ďalšie inštitúcie, ako Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím v zastúpení Úradov práce sociálnych vecí a rodiny Košického a Prešovského kraja a Mestská polícia Mesta Michalovce.
Cieľom Detskej univerzity bola environmentálna výchova, naučiť deti, ako si chrániť svoje zdravie, prírodu, životné prostredie a rešpektovať etické hodnoty.
Samotný program Detskej univerzity sa niesol v duchu vzdelávania, primeraného vekovej skupine účastníkov. Deti boli oboznámené s problematikou ochrany detí pred násilím, s poskytnutím prvej pomoci jedincom nachádzajúcim sa v ohrození života. Významnou aktivitou bola oblasť separácie odpadu, jej význam a opodstatnenie pre nás a budúce generácie. Návštevou  vodnej nádrže Starina sme chceli upriamiť pozornosť detí na skutočnosť, že bez vody sa nedá žiť. V okolí Stariny sme navštívili drevené chrámy v rámci Karpatskej drevenej cesty. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme sa zúčastnili svätej liturgie a preverili svoju fyzickú zdatnosť túrou na hrad Vinné.
Výstupom z aktivít Detskej univerzity bolo divadelné predstavenie modernej rozprávky Popoluška,  ktorá sa niesla v duchu správnosti a dôležitosti separácie odpadu a ochrany životného prostredia a zdravia. Tretí ročník Detskej univerzity bol ukončený slávnostnou promóciou, na ktorej  boli deťom za prítomnosti rodičov odovzdané diplomy „doktorček“.
Program tohtoročnej univerzity bol naozaj bohatý a sme veľmi radi, že v Michalovciach máme deti, ktoré sa aj počas prázdnin chcú vzdelávať a spoznávať nové veci.

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Mgr. Gabriela Šamudovská