CENY PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
27. 11. 2019

V zmysle schváleného štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora Mesta Michalovce. Návrhy na udelenie tejto ceny predkladá aj mestská rada Michalovce. O jej udelení rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Ceny primátora budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 29. novembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

 • Ing. Anna Brhlíková

Za jej celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie.

Anna Brhlíková sa narodila 23. júla 1948 v Laškovciach. Základné vzdelanie ukončila v Michalovciach v roku 1963 a stredoškolské na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Michalovciach v roku 1966. Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre na Agronomickej fakulte, odbor zootechnický, úspešne ukončila v roku 1972. Od roku 1978 sa podieľala na rozvoji školstva v oblasti poľnohospodárstva, keď pracovala ako stredoškolská učiteľka na SOUP Michalovce a v rokoch 1990 až 2007 pôsobila ako jeho riaditeľka. V roku 1993 sa stala zároveň riaditeľkou novovzniknutej obchodnej akadémie a v tejto funkcii zotrvala až do júla 2019. Pod jej vedením školy dosahovali veľmi dobré výsledky a zaradili sa v rámci Slovenska k významným školám. Absolventi obchodnej akadémie sa po skončení školy úspešne uplatňujú na trhu práce alebo študujú na vysokých školách. Obchodná akadémia existuje už 26 rokov a záujem žiakov o toto štúdium je veľmi veľký.
 

 • Severín Činčár

Za jeho celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

Severín Činčár sa narodil 27. septembra 1955. Študoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach a po jej úspešnom absolvovaní v roku 1979 sa zamestnal ako učiteľ na Základnej škole v Nacinej Vsi, kde pracoval v rokoch 1979 až 1983. Odtiaľ prešiel do Michaloviec na Základnú školu na Komenského ulici a tu zotrval dlhé roky. Najskôr pôsobil ako radový učiteľ, neskôr bol zástupcom riaditeľa a v roku 2003 sa sám stal riaditeľom školy. Funkciu zastával do roku 2019. Počas pôsobenia na tomto pracovisku sa prejavilo aj jeho zanietenie pre šport a atletiku. Stál pri zrode športového klubu Comenium pri Základnej škole na Komenského ulici. Pod jeho vedením žiaci školy utvorili rekord Česko – Slovenska v štafetovom behu a rekord Slovenska v behu na 60m. Jeho zverenci získavali tituly majstrov Slovenskej republiky i ďalšie medailové umiestnenia a na základe toho boli nominovaní do reprezentácie SR. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Slovenského atletického zväzu bol ocenený pamätnou medailou za rozvoj slovenskej atletiky. Severín Činčár sa aktivizoval aj vo verejnom živote. V rokoch 1990-1995 vykonával funkciu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.
 

 • Mgr. Rozália Galajdová

Za jej celoživotnú aktívnu športovú činnosť.

Rozália Galajdová sa narodila 9. septembra 1945 v Papíne. Študovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ Prešov, kde si zvolila kombináciu ruský jazyk a telesná výchova a neskôr, v rokoch 1970 – 1976 na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava vyštudovala telesnú výchovu v kombinácii s brannou výchovou. Po štúdiách pracovala ako učiteľka na Základnej škole vo Vinnom, neskôr na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Michalovciach. V rokoch 1977 – 1990 pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľa. Od detstva sa venovala gymnastike a v roku 1965 získala titul akademickej majsterky Slovenska v športovej gymnastike. Počas štúdia mala možnosť stretnúť sa s viacnásobnou olympijskou víťazkou v tejto disciplíne, Vierou Čáslavskou, ktorá ju inšpirovala. Zúčastnila sa na piatich celoštátnych spartakiádach ako cvičenka a neskôr aj ako cvičiteľka a členka spartakiádnych štábov. Počas svojej pedagogickej praxe sa celou dušou venovala športovej činnosti a viedla svojich žiakov k športu. Na štúdium telesnej výchovy pripravila v gymnastickej príprave viac ako 30 študentov a takmer všetci sú učiteľmi telesnej výchovy. Po spartakiáde v roku 1975 sa záujem žien o kolektívnu formu cvičenia výrazne zvýšil. Začali sa stretávať a tieto stretnutia pod jej vedením neprerušene prebiehajú dodnes, teda 44 rokov. Organizačne je kolektív aktívnych žien súčasťou Olympijského klubu Michalovce. Okrem toho Rozália Galajdová raz týždenne vedie aj cvičenie žien v obci Vinné.
 

 • Slávka Jalčová

Za získané úspechy počas rokov 2016 – 2019 na súťažiach okresnej, regionálnej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne.

Slávka Jalčová sa narodila 26. septembra 2000. V súčasnosti je študentkou maturitného ročníka na Obchodnej akadémii v Michalovciach. Jej sklony k umeniu sa prejavili v hudobnej a výtvarnej oblasti. Ovláda hru na flaute, klávesách, írskej píšťale i okaríne. Hudobnú ale aj výtvarnú výchovu študovala na Základnej umeleckej škole v Michalovciach a v obidvoch odboroch ukončila prvý a druhý stupeň štúdia. Cudzie jej však nie sú ani nové informačné a komunikačné technológie. Zúčastňuje sa aj literárnych súťaží. Slávka Jalčová je už v mladom veku držiteľkou viacerých ocenení. V roku 2015 a 2017 získala titul Čin roka v oblasti kultúry. V roku 2016 jej bola udelená Cena riaditeľky ZUŠ Michalovce v hudobnom odbore a v roku 2018 vo výtvarnom odbore. V roku 2017 získala ocenenie predsedu Košického samosprávneho kraja za vynikajúce študijné výsledky a perfektnú reprezentáciu školy na školských, okresných a národných súťažiach. Jej zatiaľ najvýznamnejším úspechom je prvé miesto a absolútne víťazstvo v celoslovenskej súťaži Slovo 2018 s prísľubom vydania vlastnej knihy.
 

 • Mgr. Yvonne Kobilicová

Za jej celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

Študovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove a po skončení štúdia v roku 1978 sa s rodinou presťahovala z Košíc do Michaloviec. Tu nastúpila na miesto učiteľky slovenského a nemeckého jazyka na vtedajšej II. základnej deväťročnej škole. V roku 1980 bola škola premiestnená do nových priestorov, na Ul. J. Švermu 6. Sedemnásť rokov na novej pracovala ako učiteľka slovenského a nemeckého jazyka. Na vyučovacích hodinách viedla žiakov ku kladnému vzťahu k materinskému jazyku. Nemecký jazyk sa v tomto období vyučoval ako nepovinný predmet. Žiakom sa venovala aj v mimoškolskej a krúžkovej činnosti. V roku 1995 sa stala zástupkyňou riaditeľa školy. Túto funkciu vykonávala do roku 1999. Vtedy úspešne prešla konkurzom a začala zastávať funkciu riaditeľky školy. V začiatkoch jej funkčného obdobia škola prešla na právnu subjektivitu, ktorá priniesla so sebou možnosť ďalšieho rozvoja. Škola sa zapojila do viacerých projektov a pre učiteľov i žiakov sa snažila vytvárať priaznivé podmienky na dosahovanie čo najlepších výsledkov v oblasti vzdelávania a mimoškolskej činnosti. Pod jej vedením žiaci úspešne reprezentovali školu, mesto, kraj i Slovensko v rôznych súťažiach. Svoju pedagogickú a riadiacu prácu ukončila v školskom roku 2018/2019.
 

 • Kynologický klub pri SPoŠ Michalovce

Pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu a za aktívnu činnosť pri združení chovateľov psov a priaznivcov kynológie.

Zrod Kynologického klubu pri SPoŠ sa datuje od 2. januára 1994. Vtedy sa konala prvá ustanovujúca členská schôdza s trinástimi nadšencami, ktorí sa už dlhšiu dobu venovali kynológii. Činnosť klubu spočíva v združovaní záujemcov o športovú kynológiu, zaoberá sa socializáciou psov, ich výcvikom, prípravou na skúšky a výstavy a prípravou pretekárov a psov na rôzne kynologické súťaže. Aktuálne členskú základňu tvorí 64 členov. V klube je 19 plemien psov pričom najpočetnejším plemenom je nemecký ovčiak. Zanietení členovia sa zúčastňujú rôznych kynologických pretekov, kde sa im darí dosahovať veľmi dobré výsledky. V klube mali aj poľovného psa, ktorý získal v roku 2002 na medzinárodnej súťaži v Poľsku titul CACIT – medzinárodný šampión práce. Okrem toho majú aj bradáča, ktorý absolvoval 58 výstav a 54-krát sa stal víťazom. Výcvik, ktorý klub realizuje, nie je o drezúre, ale o vzájomnom kladnom vzťahu medzi psovodom a psom.
 

 • Ing. Milan Lapišák

Za jeho podiel na rozvoji priemyslu v Michalovciach a pri príležitosti životného jubilea.

Milan Lapišák pochádza z Medzilaboriec, kde sa 10. januára 1949 narodil, no od r. 1974 sa jeho domovom stali Michalovce. Tu s manželkou vychovali aj dve dcéry. Do roku 1989 pracoval ako ekonóm v poľnohospodárskom podniku, krátko aj na vtedajšom okresnom národnom výbore, ale už pred Novembrom 1989 začal súkromne podnikať a podnikaniu sa venuje doteraz. V roku 1995 sa stal riaditeľom michalovského pivovaru a sladovne. Pivovar sa, žiaľ, zachrániť nepodarilo, no sladovňu napriek počiatočným ekonomickým a materiálnym problémom sa podarilo stabilizovať a dnes patrí k úspešným firmám. Sladovňa, a.s. Michalovce, patrí k najväčším producentom sladu na Slovensku. Je  významným exportérom, celú svoju produkciu vyváža do pivovarov v zahraničí. Jej partnermi na zahraničných trhoch sú také pivovarské giganty ako Heineken či Carlsberg Molson Coors. V tomto roku sa v sladovni dokončuje veľká investícia, ktorou sa zvýši súčasná výrobná kapacita o 50%, čím sa stane ešte väčším stabilizujúcim faktorom poľnohospodárskej prvovýroby na východnom Slovensku. Podnik má vysoko rozvinutý sociálny program pre vlastných zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov. Výraznou mierou podporuje rozvoj športu, kultúry aj iných sociálnych oblastí v meste a okrese. Milan Lapišák je hrdý na to, že bol na čele tejto spoločnosti od roku 1999 a spolu so svojimi kolegami spolupracovníkmi sa podieľal na jej budovaní a úspechoch. Voľný čas trávi s rodinou, venuje sa športu a kultúre a nie je mu ľahostajné ani spoločenské dianie v meste Michalovce.
 

 • Mariášový klub Zemplín Michalovce

Pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu a za zachovanie a napredovanie kartovej hry mariáš.

Mariášový klub Zemplín Michalovce bol založený 2. februára 1999 a zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Od toho momentu boli jeho členovia neustále aj súčasťou Slovenskej extraligy v mariáši. V roku 2010 sa im podarilo stať sa majstrami Slovenska. Počas tohto obdobia boli prezidentmi klubu Faltus, Dolobáč, Ďurik, Oravec, Dolhý a v súčasnosti je to Belej. K členom klubu patria aj hráči z Klokočova, Vranova a Čičaroviec. Klub sa zúčastňuje aj na tzv. Východnej lige v mariáši. V súčasnosti má 30 členov. Sponzorom klubu je reštaurácia Zlatý Bažant, v jej priestoroch majú hráči už štyri roky svoju klubovňu. Raz v mesiaci usporadúvajú členovia aj mestskú ligu. V roku 2019 oslávi 20 rokov snahy zachovať kartovú hru mariáš ako kultúrne dedičstvo našich predkov.
 

 • RNDr. Gizela Mašlejová

Za jej osobitný podiel na rozvoji stredného školstva, osobnostný rozvoj mladých ľudí a pri príležitosti životného jubilea.

Gizela Mašlejová sa narodila 15. marca 1949 v Michalovciach. Maturovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Sabinov v roku 1967. V štúdiu pokračovala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice, kde si zvolila kombináciu predmetov biológia – chémia. Po úspešnom ukončení v roku 1972 vyučovala na Gymnáziu v Stropkove a po štyroch rokoch sa na dlhšie obdobie stala súčasťou pedagogického kolektívu Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Svojich študentov považovala s pokorou za partnerov, ktorí sú v niečom lepší než ona sama. Svoju prácu vnímala ako poslanie a cítila povinnosť pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Vyučovanie väčšinou viedla ako objaviteľský rozhovor, ktorý nadväzoval na otázky žiakov. Učenie nebrala ako hromadenie  vedomostí, ale spolu so študentmi hľadali a nachádzali medzi preberanými javmi súvislosti, príčiny, a dôsledky. Viedla ich k tomu, aby nekĺzali po povrchu, ale prenikali do hĺbky. Aby porovnávali objavené so životnou skúsenosťou. Študentov taktiež viedla k hrdosti na svoju školu, úcte k ľuďom, spolužiakom, rodine, prírode, krajine. S radosťou vidí svojich bývalých žiakov ako úspešných vzdelaných ľudí, ktorí sa výborne uplatňujú na vysokých a náročných postoch doma aj v zahraničí. Medzi jej záujmy a záľuby patrí príroda, pešia turistika a literatúra faktu.
 

 • Mgr. Anna Osifová

Za jej celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie.

Anna Osifová sa narodila 9. januára 1951 v Strážskom. Po skončení základnej školy sa stala študentkou Strednej ekonomickej školy v Humennom. Jej študijné roky pokračovali na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu aprobácia 1. – 5. ročník ZDŠ a následne učiteľstvo v aprobácii slovenský jazyk – dejepis. Po štúdiách nastúpila ako učiteľka na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Strážskom, kde pôsobila 13 rokov. Následne prešla na SOU strojárske do Michaloviec a od roku 1994 súvisle až do konca svojej kariéry pôsobila na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štúra, v Michalovciach. Po deviatich rokoch vo funkcii zástupkyne školy sa stala v roku 2009 riaditeľkou. Pod jej vedením sa gymnázium stalo konkurencieschopnou školou v rámci Košického samosprávneho kraja a zaradilo sa medzi 10 najlepších škôl v kraji. Škola je vo verejnosti vnímaná veľmi pozitívne a stala sa rovnocenným partnerom ostatných stredných škôl v okrese Michalovce. Žiaci získali množstvo ocenení v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Aj v materiálnej oblasti sa podarilo dosiahnuť značný pokrok.  V súčasnosti je škola pred komplexnou rekonštrukciou. Anna Osifová pôsobila v školstve celkovo 46 rokov.
 

 • Mgr. Ján Podstavský

Za jeho výnimočný prístup a motiváciu ľudí, ktorí chcú športovať, žiť zdravo či zlepšiť svoje výkony, ako aj za jeho výnimočnosť v športových výkonoch.

Ján Podstavský sa narodil 26. mája 1978. Na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity vyštudoval telesnú výchovu a šport. Odvtedy sa športu venuje profesionálne. Ako učiteľovi telesnej výchovy a športu na Základnej škole s materskou školou F. J. Fugu vo Vinnom sa mu podarilo priviesť žiakov k pekným úspechom. Už piaty rok sú majstrami okresu v bedmintone žiakov a vybojovali si aj prvé miesto v okresnom kole vo vybíjanej a tretie miesto v kraji. Žiakom sa venuje aj ako futbalový tréner v OŠK Vinné. Ako fitness tréner za svoju úlohou považuje dať ľuďom šancu na zmenu vo svojom živote, a to pozitívnym myslením, cvičením, úpravou stravy a neustálou motiváciou. Snaží sa ísť vždy príkladom, aby  v ňom žiaci, kolegovia, klienti ale aj kamaráti videli inšpiráciu. Pracuje aj ako  kondičný tréner behu Spartan race – vlastná váha a plávanie. Popritom dennodenne pracuje na sebe, behá, pláva a patrí k otužilcom. Reprezentuje klub Yeti, ktorý ho podporuje v tréningovom procese aj na pretekoch. Získal viaceré umiestnenia v top 10 na rôznych pretekoch po celom Slovensku. Považuje sa za človeka, pre ktorého nemožné neexistuje a neustále sa chce posúvať vpred, či už ako človek, manžel, otec, učiteľ alebo tréner, a v neposlednom rade ako športovec.
 

 • Ing. Ján Romaník

Za aktívne angažovanie sa v spoločenskom dianí v meste Michalovce a to prevažne v kultúrnej oblasti.

Ján Romaník sa narodil 16. júna 1936 v Trebišove v remeselníckej rodine. Povinnú školskú dochádzku ukončil v roku 1951. V tom istom roku nastúpil na denné štúdium na novootvorenom gymnáziu v Trebišove, ktoré ukončil maturitnou skúškou v roku 1954. Vykonal vojenskú základnú službu, po nej sa v roku 1957 prihlásil na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, ktorú úspešne ukončil v roku 1962. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1962 na základe povinnej umiestenky nastúpil do potravinárskeho kombinátu v Trebišove na oddelenie poľnohospodárskej výroby. Keď došlo k reorganizačným zmenám, odišiel pracovať do prvovýroby na štátne majetky a roľnícke družstvo až do roku 1967. V tom istom roku nastúpil do Poľnohospodárskej nákupnej organizácie v Michalovciach, kde pracoval až do odchodu do starobného dôchodku v roku 1996. Žije v Michalovciach, je ženatý, má dve deti a štyri vnúčatá. Medzi jeho záľuby patrí výtvarné umenie, ľudový spev a hra na heligónke, ovocinárstvo a záhradkárčenie. Svoj seniorský vek realizuje aktívnou činnosťou účinkovaním so Zemplínskymi heligonkármi, ktorí pôsobia pri dome Matici slovenskej v Michalovciach.
 

 • Mgr. Ladislav Vjest

Za jeho celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

Narodil sa 4. mája 1953 v Rožňave. Maturitu získal na Strednej lesnícko-technickej škole v Prešove v roku 1973. Vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove ukončil v roku 1977 s aprobáciou prírodopis – pracovné vyučovanie, neskôr pribudla etická výchova. Svoje učiteľské pôsobenie začal na Základnej škole v Remetských Hámroch, kde zotrval do roku 1986. Pôsobil ako výchovný poradca, predseda odborového zväzu, vedúci predmetovej komisie, vedúci krúžkov so zameraním na poznávanie prírody, jeho žiaci dosahovali úspechy na úrovni krajských súťaží. Od roku 1986 pôsobil na Základnej škole na Školskej ulici v Michalovciach ako zástupca riaditeľa školy, následne od roku 1989 ako riaditeľ až do roku 2019. Momentálne je v aktívnom dôchodku. Ako predseda  Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny pri správe Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v Michalovciach sa podieľal na mnohých ochranárskych aktivitách. Je autorom metodického listu pre učiteľov prírodopisu Kľúč na určovanie rastlín. Aktívne sa zapájal do procesu informatizácie škôl v okrese Michalovce, ako jeden z priekopníkov tejto myšlienky osobne navštevoval školy za účelom praktických ukážok i rád. Dlhoročne spolupracoval s hokejovým klubom v Michalovciach a vytváral čo najoptimálnejšie podmienky pre činnosť mládežníckeho hokeja v meste. Zasadil sa o vyššiu formu organizovania mládežníckeho hokeja pri prerode školských stredísk na športové triedy.

 

 • Základná škola Pavla Horova Michalovce

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy, za podiel na rozvoji základného školstva a inovatívne postupy vo vzdelávaní.

Škola vznikla v školskom roku 1988/1989. Prvý rok sídlila iba v priestoroch budovy za mestským úradom a v budove pri školskej jedálni. Od mája 1998 sa hrdí názvom Základná škola Pavla Horova. Začiatky boli hektické, hlavne čo sa týka počtu žiakov. Škola je dimenzovaná na 650 žiakov, ale v prvých rokoch ich mala vyše tisíc, preto vyučovanie prebiehalo v dvojzmennej prevádzke. V školskom roku 2001/2002 bola škola pretransformovaná na právny subjekt. Za ostatných 15 rokov sa škola profiluje na školu s modernými vyučovacími metódami, zvlášť na I. stupni. Okrem iného postupne celá škola prechádza na nový typ písma Comenia Script. Pedagógovia na druhom stupni venujú zvýšenú pozornosť slovenskému jazyku, matematike, cudzím jazykom, informatike a telesnej výchove. Zvlášť informatika sa učí na vysokej úrovni a žiaci zvládajú bežné učivo stredných škôl. Tri triedy Future Class spĺňajú najvyššie nároky na moderné triedy tretieho tisícročia. V rámci telesnej výchovy sa venujú menšinovým športom, predovšetkým basketbalu, volejbalu, florbalu, bedmintonu a streľbe zo vzduchových zbraní. Škola vychovala viacero majstrov Slovenska. V predmetových olympiádach sa žiaci pravidelne umiestňujú na popredných priečkach okresného a krajského kola. V posledných dvoch rokoch sa podarilo skultivovať areál školy, vznikli tri relaxačné zóny a veľký kvetinový záhon. Úspešní sú aj v získavaní Európskych fondov. Za ostatné roky sa počet žiakov stabilizoval na 630 a počet zamestnancov na 67.
 

 • Peter Kittan

Za dlhoročnú prácu s mládežou a pri príležitosti životného jubilea.

Peter Kittan sa narodil  2. augusta 1949 v Kežmarku. Študoval na Strednej odbornej škole dopravnej v Poprade. Pracoval v Poprade v Zdroji, neskôr v Jednote SD a v súčasnosti pracuje ako koordinátor a organizátor aktivačnej činnosti v Michalovciach. Svoj voľný čas venuje športu, turistike a poľovníctvu. Aktívne hral hokej za Hokejový klub mládeže Poprad a popritom sa venoval aj džudu. Najprv  bol nápomocný pri organizovaní a riadení súťaží ako cvičiteľ a po získaní kvalifikácie trénera v roku 1980 pôsobil ako tréner v klube Mladosť Poprad. Od roku 1994 je členom oddielu džuda ŠK Zemplín Michalovce. V spolupráci s ďalšími trénermi vychoval množstvo džudistov, ktorí dosiahli výrazne úspechy doma aj v zahraničí. Je trénerom II. triedy, rozhodcom II. triedy licencie A, držiteľom technickej vyspelosti štvrtý Dan. Je členom komisie rozhodcov pri Slovenskom zväze džuda, predsedom komisie rozhodcov a Športovo-technickej komisie Východoslovenského regiónu. V súčasnosti plní na súťažiach funkciu hlavného rozhodcu a na pozvanie zahraničných klubov rozhoduje aj v zahraničí. Spolupracuje pri organizovaní a riadení žiackych líg a veľkých cien, pripravuje na praktické skúšky  uchádzačov o funkciu trénera. Za dlhodobú prácu s mládežou a propagáciu džuda doma aj v zahraničí mu viackrát bolo udelené ocenenie Slovenským zväzom džuda. V roku 2019 pri príležitosti životného jubilea mu Slovenský olympijský a športový výbor udelil čestné uznanie za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu.