Aj mesto Michalovce bude SMART mestom
11.5.2018

Rokovanie zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  sa  24. apríla po dvojmesačnej prestávke stretli na svojom XXI. zasadnutí. Na programe mali viac ako dvadsať bodov programu. Medzi najdôležitejšie patril Záverečný účet Mesta Michalovce, ale aj súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016 – 2017.

Rokovanie pléna otvoril a viedol primátor mesta Viliam Zahorčák. V úvode poslanci zvolili nového člena Mestskej rady v Michalovciach. Stal sa ním nezávislý poslanec Mirko Gejguš. Následne sa poslanci oboznámili so správou o prijatých uzneseniach mestskej rady a správou o riešení interpelácií z predchádzajúceho zasadnutia. Nasledovala správa o výsledku kontrol, ktorú predložila hlavná kontrolórka mesta.

Ďalším bodom rokovania bola súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia  Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja mesta za roky 216 – 2017. Tento program poskytuje komplexnú analýzu  aktuálneho stavu  územia a definuje strategické ciele a opatrenia v hospodárskej, sociálnej a enviromentálnej oblasti. Bol vypracovaný a schválený v závere roka 2016 na desaťročné obdobie. Na tomto zasadnutí bola predložená prvá monitorovacia správa za prvý ucelený kalendárny rok. Správa je rozdelená do troch hlavných oblastí, pričom každá z nich zahŕňa príslušné projektové zámery. Tento dokument pojednáva o ich plnení  a aktuálnom stave realizácie. Predkladateľka správy Iveta Palečková zdôraznila, že vzhľadom k tomu, že Mesto je ešte len na začiatku plnenia programu, niektoré z programových cieľov sú splnené, iné sú v štádiu plnenia a viaceré sú naplánované na nasledujúce roky, tak ako celý program, teda až do roku 2025. Zároveň spomenula ciele, ktoré sa Mestu Michalovce podarilo zrealizovať už v tomto období. Ide o inštaláciu hlásičov do autobusov mestskej autobusovej dopravy pre osoby so zrakovým postihnutím, vytvorenie makety židovskej synagógy, zriadenie nového, už deviateho denného centra pre seniorov v našom meste, nainštalovanie zariadenia pre ľudí so sluchovým postihnutím vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska, zriadenie komunitného centra, terénna sociálna práca a komunitná práca priamo v komunitách, rozširovanie kamerového systému v meste, rekonštrukcia mestských komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk, dobudovanie chýbajúcich chodníkov, regenerácia medziblokových priestorov sídlisk, modernizácia mestskej športovej haly, rekonštrukcia a dostavba zimného štadióna, revitalizovanie Cintorína Červenej armády  na Hrádku, vytvorenie selfie miesta, prístrešky pre kontajnery, rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva.  

Poslanci pokračovali prerokovaním a schválením výročných správ o činnosti technických a záhradníckych služieb a mestského kultúrneho strediska za minulý rok. Nasledoval balík ekonomických bodov programu, z ktorých prvým a najvýznamnejším  bol Záverečný účet Mesta Michalovce. Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák sa k nemu vyjadril slovami: „Poslanci jednoznačným schválením tohto Záverečného účtu Mesta Michalovce potvrdili, že Mesto v uplynulom roku hospodárilo dobre. Hospodárili  sme s prebytkom viac ako 1,5 milióna eur, ktorý sme zahrnuli do nového rozpočtového opatrenia. Mňa teší, že popritom sme zrealizovali v predchádzajúcom roku, tak ako sme to vyhodnotili  pri Programe hospodárskeho  a sociálneho rozvoja tie úlohy, ktoré sme si naplánovali.“ Poslanci pokračovali schválením zmien rozpočtu technických a záhradníckych služieb a mestského kultúrneho strediska. Ďalším bodom programu bol návrh vstupu Mesta Michalovce do Občianskeho združenia SMART CITIES KLUB. Primátor uviedol, že dnes je trendom, aby sa mestá stávali inteligentnými a aby mnohé procesy v meste boli riadené aj prostredníctvom informačných a iných technológií. Mesto Michalovce nechce zostať pozadu, chce mať čo najviac informácií o tom, ako sa dá napríklad regulovať doprava, odpadové hospodárstvo, osvetlenie mesta. Práve vstupom do tohto združenia sa Mesto ešte viac priblížilo k týmto cieľom. Proces, kedy sa Michalovce môžu stať smart mestom, je zdĺhavý, no už začiatkom nového roka môžu byť viditeľné prvé výsledky. Poslanci na svojom rokovaní schválili aj rozpočtové opatrenie č.2, zmeny a doplnky Územného plánu mesta Michalovce, návrh formy pamätníka olympionikov a taktiež návrh osobností zaradených na pamätník olympionikov a viaceré majetkovoprávne záležitosti.
Záver patril interpeláciám a bodu rôzne.

Adela Vojnová